Затверджую
Директор ЦБС
З.Н.Бондаренко


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
КАРЛІВСЬКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАЙОННОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

1. Карлівська центральна районна бібліотека – головна бібліотека району централізованої бібліотечної системи. Зобов’язана формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зберігання документів у межах району, організовувати взаємо використання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних систем і відомств району.


2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
2.1. Користувачами бібліотечних послуг Карлівської центральної райбібліотеки є: юридичні і фізичні особи Карлівщини, особи без громадянства. Кожний громадянин, незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідування, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території Карлівського району, яке може бути у формі абонемента (у тому числі міжбібліотечного) читального залу, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.
2.2. Користувачі Карлівської центральної райбібліотеки мають право:

1. безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково – пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
2. безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
3. безоплатно отримувати в безкоштовне користування документи із фондів бібліотек, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
4. одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;
5. одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
6. користуватися іншими видами послуг: нічний абонемент, видача на нічний час літератури з читального залу в т.ч. на платній основі;
7. брати участь у роботі бібліотечних рад, читацьких конференціях і інших масових заходах, що їх проводить районна бібліотека.

2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів (книг) терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, книгами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується.
Лише в читальному залі видаються рідкісні, цінні книги, довідники, словники, енциклопедії, нова література з менеджменту, бізнесу, аудиту, довідкові видання.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.
За проханням користувача термін користування книгами (документами) може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні видання, довідкові видання, а також видання одержані по МБА, видаються користувачами тільки в читальному залі.

2.6. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою (керівником) визначаються розмір коштів, що передаються користувачам як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці в такий спосіб документи не повертаються в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.

2.8. Особи, що тимчасово проживають на території Карлівського району чи м.Карлівки у зоні обслуговування бібліотечного закладу мають право користуватися тільки його читальним залом або одержати документи (книги) додому у порядку, зазначеному в пункті 2.6. даних правил.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Для запису до Карлівської центральної районної бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або інший документ, що його замінює і говорить, що він постійно проживає на даній території. Читач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою, підписує зобов’язання їх виконувати і дає відомості для заповнення читацького формуляру та реєстраційної картотеки.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про те бібліотеку.
Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість на наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА: внутрісистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визначеним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачам відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування райбібліотекою, позбавляються права відвідувати її на термін 6 місяців. Матеріали про злісне порушення цих правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі в центральній райбібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.
3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня 0,05коп. за кожний просроченй день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.


4. ОБОВ’ЯЗОК ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ
З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

КАРЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ЗОБОВ’ЯЗАНА:

4.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №534 від 05.06.97р.
4.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
4.3 Дбати про культуру обслуговування користувачів.
4.4 Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання.
4.5 Задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами.
4.6 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
4.7 Урахувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.
4.8 Не використовувати відомості про читачів та їх інтереси з будь-якою метою. Крім наукової, без їх згоди.
4.9 Створювати читацькі ради.
4.10 Звітувати перед користувачем бібліотеки

Кiлькiсть переглядiв: 248

Коментарi