Затверджую
Директор ЦБС
З.Н.Бондаренко


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
КАРЛІВСЬКОЮ РАЙОННОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ДЛЯ ДІТЕЙ
1. Карлівська районна бібліотека для дітей зобов'язана формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах району, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних систем і відомств району.

3. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
2.1. Користувачами бібліотечних послуг Карлівської районної бібліотеки для дітей є: юридичні і фізичні особи Карлівщини, особи без громадянства. Діти шкільного та дошкільного віку.
2.2. Користувачі Карлівської районної бібліотеки для дітей мають право:
- Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково - пошуковий апарат;
- Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;
- Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
- Користуватися іншими видами послуг: нічний абонемент, видача на нічний час літератури з читального залу в т.ч. на платній основі;
- Брати участь у роботі бібліотечних рад, читацьких конференціях і інших масових заходах. Що їх проводить районна бібліотека для дітей.
2.3. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів (книг) терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, книгами підвищеного читацького попиту. Періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується.
Лише в читальному залі видаються рідкісні, цінні книги., довідники, словники, енциклопедії, нова література з менеджменту, бізнесу, аудиту, довідкові видання.
2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.
За проханням користувача термін користування книгами (документами) може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів
2.5. Рідкісні та цінні видання, довідкові видання, а також видання одержані по МБА, видаються користувачам тільки в читальному залі.
2.6. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою (керівником) визначається розмір коштів, що передаються користувачам як забезпечене виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці в такий спосіб документи не повертаються в зазначений час і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.
2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи середині системи книгообміну та міжнародний бібліотечний абонемент.
2.8. Особи, що тимчасово проживають на території Карлівського району чи місті Карлівка у зоні обслуговування бібліотечного закладу мають право користуватися тільки його читальним залом або одержати документи (книги) додому у порядку, зазначеному в пункті 2.6 даних.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Для запису до Карлівської районної бібліотеки для дітей громадяни пред'являють паспорт або інший документ, що його замінює і говорить, що він постійно проживає на даній території. Читач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою, підписує зобов'язання їх виконувати і дає відомості для заповнення читацького формуляру та реєстраційної картотеки.
У разі зміни місця проживання зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про те бібліотеку.
Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.2.Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість на наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку.
В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.3. За кожен документ одержаний в бібліотеці користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення засвідчується підписом бібліотекаря.
3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА: внутрісистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він знаходиться.
3.6. Користувач, який порушує правила користування райбібліотекою позбавляються права відвідувати її на термін 6 місяців. Матеріали про злісне порушення цих правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.7. Користувачі в районній бібліотеці для дітей мають дотримуватися тиші.
3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня 0,05коп. за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

4. ОБОВЯЗОК РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ
ДЛЯ ДІТЕЙ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРИСТУВАЧІВ

КАРЛІВСЬКА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ЗОБОВ’ЯЗАНА:
4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 127 від 12.12.11р.
4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів.
4.4. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання.
4.5. Задовольнити потреби в створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами.
4.6. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
4.7. Урахувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.
4.8. Створювати читацькі ради.
4.9. Звітувати перед користувачем бібліотеки.


Зав. районною
бібліотекою для дітей Н.М.Хрулич

Кiлькiсть переглядiв: 179

Коментарi