Затверджую
Директор ЦБС
З.Н.Бондаренко


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
_____________________________
СІЛЬСЬКОЮ БІБЛІОТЕКОЮ - ФІЛІАЛОМ
1. Сільська бібліотека - філіал є складовою частиною Карлівської ЦБС.
2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
2.1. Користувачами сільської бібліотеки - філіалу є юридичні, фізичні особи, що постійно або тимчасово мешкають на території сільської Ради.
2.2. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідування, місця проживання, а також підприємства, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі абонемента (у т.ч. МБА) бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.
2.3. Користувачі бібліотеки - філіалу мають право:
1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково - пошуковий апарат (крім комерційних баз даних).
2. Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел
інформації.
3. Безоплатно отримувати в безкоштовне користування документи із фондів бібліотек.
Крім документів, придбаних за кошти. Одержані від господарської діяльності бібліотек.
4. Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент.
5. Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку.
6. Брати участь у роботі бібліотечних рад, читацьких конференціях і інших масових
заходах, що їх проводить районна бібліотека.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів (книг) терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, книгами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.
За проханням користувача термін користування книгами (документами) може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Рідкісні та цінні видання, довідкові видання, а також видання одержані по МБА, видаються користувачами тільки в читальному залі.
2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.
3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Для запису до сільської бібліотеки-філіалу громадяни пред'являють паспорт або інший документ, що його замінює і говорить, що він постійно проживає на даній території. Читач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою, підписує зобов'язання їх виконувати і дає відомості для заповнення читацького формуляру та реєстраційної картотеки.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про те бібліотеку.
Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки. Установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
Користуючись документи з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість на наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.2. За кожний документ, одержаний в бібліотеці користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується у читацькому формулярі. Повернення засвідчується підписом бібліотекаря.
3.3. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА: внутрісистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою фондоутримувачем, повинен змінити його аналогічним чи документом. Визначеним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.4. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він знаходиться.
3.5. Користувач, який порушує правила користування райбібліотекою позбавляються права відвідувати її на термін 6 місяців.
3.6. Користувачі в сільській бібліотеці - філіалі мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.
3.7. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.
3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.
4. ОБОВ’ЯЗОК СБФ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Сільська бібліотека-філіал зобов'язана:
4.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 127 від 12.12.11р..
4.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
4.3 Дбати про культуру обслуговування користувачів.
4.4 Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання.
4.5 Задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами.
4.6 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
4.7 Урахувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.
4.8 Не використовувати відомості про читачів та їх інтереси з будь-якою метою. Крім наукової, без їх згоди.
4.9 Створювати читацькі ради.
4.10 Звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 272

Коментарi